Privacybeleid

Gebruikersovereenkomst

Beste ouder,

Als je jouw kind aanmeldt via lokeren.aanmelden.in ga je akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van het Lokaal Overlegplatform Lokeren Basisonderwijs die daarbij horen. Deze lees je in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van het LOP Lokeren Basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via evy.dhollander@ond.vlaanderen.be . Houd er wel rekening mee dat wij jou dan de gevraagde dienst  "het verwerken van de aanmelding van uw kind" niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van het centraal aanmeldingsregister.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Alle scholen voor gewoon onderwijs, gelegen in het werkingsgebied van het LOP Lokeren Basisonderwijs, werken met een gezamenlijk, digitaal aanmeldingssysteem.

De schoolbesturen van het LOP Lokeren Basisonderwijs mandateerden het LOP Lokeren Basisonderwijs voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.

Jouw persoonsgegevens worden door het Lokaal Overlegplatform Lokeren Basisonderwijs verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.

 

Privacyverklaring.

Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister ?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het werkadres, het rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, uw schoolkeuzes en uw voorkeurorde.
 • Die noodzakelijk is voor de ordening van uw kind in elke school die u aangeeft:
  • Uw domicilieadres en/of werkadres: voor de berekening van de afstand tussen school en opgegeven adres 
  • Vragen die bepalen of je voorrang krijgt bij de rangordening
   • Of een ouder op de school werkt,
   • Of er al een broer of zus op school zit,
  • De vragen om te bepalen of uw kind indicator- of niet-indicatorleerling is: voor kinderen geboren in 2018 of 2017 of die aangemeld worden voor het eerste leerjaar is het geven van deze informatie verplicht. Wenst u niet te antwoorden op deze vragen dan neemt u contact op met de beheerder. Let op: de aanmelding wordt dan pas verwerkt na de rangordening van de andere kinderen.
 • Die noodzakelijk zijn voor het inschrijven van uw kind op school: De vraag uw kind een verslag heeft voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Als dit zo is, bent u decretaal verplicht dit bij inschrijving te melden.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Je contacteert de helpdesk aanmelden.basis@lokeren.be of 0478 82 90 10 of 0492 15 90 54. Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.

Na 31/03/2019 16u is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

 

Waarvoor worden de gegevens van uw kind en uw gezin gebruikt ?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van uw kind gebruikt voor:
  • Voor de rangordening van jouw kind en de toewijzing van een school.
  • Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van uw aanmelding.
  • Om jouw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat u dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldingsssyteem te evalueren en na te gaan:
  • Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen, rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren
  • In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders
  • In welke mate we erin slagen in scholen een evenredige verdeling van kansarme en kansrijke kinderen te realiseren?

Wie kan welke gegevens van uw kind en uw gezinssituatie inzien ?

 • De personen die door het LOP Lokeren Basisonderwijs gemandateerd zijn om het aanmeldingsregister te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen.
 • De directeur van de school die aan jouw kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van jouw kind. De school krijgt niet te zien wat jouw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen u uw kind aanmeldde.
 • De directeur van de scholen waar jouw kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat uw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouders
  • geboortedatum, RRN, adres van het kind
  • of het kind een verslag heeft met toegang buitengewoon onderwijs
  • uw antwoord op de vragen omtrent het onderwijsdiploma van de moeder en het ontvangen van een schooltoelage/schooltoeslag om te bepalen of uw kind een indicator- of niet-indicatorkind is
  • of uw kind behoort tot een voorrangsgroep: broer/zus of kind van personeel

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?

De controle bestaat uit twee delen:

 • Controle door de beheerder: Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het LOP Lokeren Basisonderwijs, gebeuren volgende noodzakelijke controles:
  • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
  • Dubbele dossiers: één kind kan maar één keer aangemeld worden.
  • Is de koppeling van meerdere gezinnen uit een gezin gelukt
  • Voorafgaande controles op adres

Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast.

 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer je jouw kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • Identiteitsbewijs van jouw kind;
  • Bewijs van schooltoelage voor schooljaar 2018-2019 of schooltoeslag 2019-2020;
  • Bewijs van het opgegeven domicilieadres;
  • Bewijs van het opgegeven werkadres;
  • Bij verhuis controle van document nieuw adres;
  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).

Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verlies je jouw recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.

Je bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Het LOP bewaart gedurende maximum 10 jaar een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

 

Waar kan u terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?

Heb je  vragen over welke gegevens wij over jou verwerken? Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen? Neem contact op met de beheerder: aanmelden.basis@ lokeren.be of 0478 82 90 10 of 0492 15 90 54.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken? Wend u tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via: toezichtscommissie@vlaanderen.be

 

Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het resultaat ervan? Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem eerst contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform die legt de klacht voor aan de lokale disfunctiecommissie.

Ben je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (zie website aanmelden of op het weigeringsdocument voor de contactgegevens). Wacht niet tot na het verlopen van de aanmeldingsperiode om contact te nemen.